Kwijtschelding van schulden in geval van faillissement?

Als gevolg van de invoering van de hervormde Belgische Insolventiewet[1], kan een failliete natuurlijke persoon, kwijtschelding krijgen van zijn (resterende) schulden.

Dit is in het bijzonder interessant voor (dagelijks) zaakvoerders, CEO’s of eenmanszaken.

 

 

FORMEEL VERZOEK

Een formeel verzoek tot kwijtschelding dient te worden ingediend bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank, hetzij bij de faillietverklaring, hetzij na de bekendmaking van het faillissementsvonnis in het Belgisch Staatsblad. Het verzoek moet in elk geval worden ingediend vóór de zitting waarop de rechtbank over de sluiting van het faillissement moet beslissen.

Belanghebbenden, waaronder het openbaar ministerie, de schuldeisers en de curator, kunnen zich tegen het verzoek verzetten. Zij kunnen vragen om de kwijtschelding slechts gedeeltelijk te verlenen of zelfs te weigeren. Zij zullen moeten bewijzen dat de gefailleerde schuldenaar ernstige fouten heeft gemaakt die hebben bijgedragen aan het faillissement.

Als u als gefailleerde natuurlijk persoon een verzoek om kwijtschelding heeft ingediend en er is geen verzet, dan moet de rechtbank van koophandel de kwijtschelding in principe volledig verlenen.

 

 

Wilt u een verzoek tot kwijtschelding indienen? 

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

 

 

Bronnen:

  • [1] Artikel XX.173 van de Wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht, BS 11 september 2017.
  • § 1. Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers worden bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de schuldenaar of derden. De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft.
 
 
Hans Van Gompel

Contact

 
 
 
 

Hans Van Gompel

Advocaat – Arbiter – Bemiddelaar

 
 
 
 

Discover more

Contact us

Have Any Questions?

Do not hesitate to contact us with any questions about your company you may have. Our lawyers will be happy to assist you.