Vernieuwingen bij buitengerechtelijke ontbinding van een contract door ernstige tekortkoming

Boek 5 van het nieuwe Belgische Burgerlijk Wetboek (BW) zal (niet zoveel) nieuwe regels over contractbeëindiging inbedden. In dit artikel bespreken we de nieuwigheden die Boek 5 met zich meebrengt op het gebied van buitengerechtelijke ontbinding wegens ernstige tekortkoming.

Ook zonder opzegbeding was het al mogelijk om een contract buitengerechtelijk te beëindigen wegens een ernstige tekortkoming. Deze optie had via jurisprudentie en doctrine al zijn weg gevonden naar het Belgische rechtssysteem.

 

BEËINDIGING DOOR KENNISGEVING VAN DE SCHULDEISER

Dit begrip is nu in een wettelijke bepaling geïntroduceerd als de “beëindiging door kennisgeving schuldeiser” ex artikel 5.93 BW. Bij een ernstige tekortkoming van de schuldenaar kan de schuldeiser de overeenkomst beëindigen met een eenvoudige schriftelijke opzegging. Een expliciet opzegbeding is niet vereist. Ook de tussenkomst van de rechter is niet nodig.

Dusver niets nieuws onder de zon. Het BW versoepelde echter de vereisten voor een partij om rechtmatig te beëindigen. Voorheen moest de ernstige inbreuk gepaard gaan met uitzonderlijke omstandigheden en spoedeisendheid. Het moest duidelijk zijn dat tussenkomst van de rechter al nuttig was en snel optreden geboden was, gezien de ernst van de tekortkoming van de debiteur.

Dit is niet langer het geval. Een eenvoudige schriftelijke kennisgeving, waarin de tekortkomingen worden aangegeven die de beëindiging rechtvaardigen, volstaat. Voorheen moest de schuldeiser de schuldenaar in gebreke stellen. Deze melding moest een ultieme mogelijkheid bevatten om de gebreken te verhelpen.

Indien er discussie ontstaat over de rechtmatigheid van de opzegging, kunnen partijen zich tot de rechter wenden voor rechterlijke toetsing a posteriori. De rechtbank gaat dan na of de aard van de inbreuk van dien aard was dat een beëindiging gerechtvaardigd was. Ook zal worden nagegaan of de opzeggende partij geen misbruik heeft gemaakt van haar recht om het contract te beëindigen, aangezien dit indruist tegen het beginsel van goede trouw.

 

Bronnen:

 
 
Laura Van Gompel

Contact

 
 

Laura Van Gompel

Advocaat – Managing Partner

 
 

Discover more

Contact us

Have Any Questions?

Do not hesitate to contact us with any questions about your company you may have. Our lawyers will be happy to assist you.